Danaliens historia

Sammanfattning

Stigvadd III Asklöf tar makten genom en militärkupp för 54 år sedan. För att minska risken för att adeln ska motsätta sig honom som kung genomförde han reformer som gjorde att adeln fick mer inflytande, skattelättnader och framförallt mer mark.

 

Danalien dras in i ett krig mot grannländerna Corinne och Tzan-Terek och senare även orcherna från Shakauzg. Kriget går dåligt och det är svårt för kungen att rekrytera en armé på grund av adelsmännens inflytande samt att statskassan är uttömd. Vändningen kom vid slaget vid Dränne, där orchernas armé på väg mot huvudstaden Soldor hamnade i strid med Danaliska trupper ledda av konungens son Galldar. Denne visade här prov på stort militäriskt kunnande och slaget vanns tack vare hans ledarskap på slagfältet. Hotet mot Danaliens huvudstad var tillfälligt undanröjt och förhandlingar med orchernas ledare ledde fram till en vapenvila.


Kung Stigvadd III Asklöf var nu gammal och svag och insåg att det var ett misstag att ge adeln så stort inflytande. Han valde därför att genomföra en rad reformer där adelns skattelättnader togs bort och mycket av den mark som hade skänkts till adeln, togs tillbaka.

Efter att pappren om reformerna var underskrivna abdikerade han till förmån för sin son Galldar. Adeln blev upprörda men ingen vågade ta makten med våld på grund av att Galldar hade stort inflytande bland landets officerare. Därför genomfördes reformerna i tysthet och utan större väpnade konflikter.


Galldar I Asklöf rustar upp riket igen och genomförde en militärreform som i stora drag gick ut på att varje hertig/hertiginna är ansvarig för att hålla ett visst antal soldater, av olika vapenslag, till kungens förfogande.


Danalien fick nu åter en stark armé och de följande åren återtogs många av de landområden som landet tidigare hade förlorat.


Galldar får tvillingar (Ann och Mirjam) med sin drottning som tyvärr avlider vid förlossningen. Det noteras dock inte i vilken ordning de föds varvid det nu råder oklarheter om vem som är på tur inom tronföljden.


Några månader efter drottningens död faller kung Galldar av sin häst och avlider på plats. Danalien får då en förmyndarregering (Kronrådet) utsedd av hertigarna/hertiginnorna över de 12 förläningarna. Dessa inför ganska så snabbt republik i landet och Danalien får ett nytt statsskick (detta hände för 14 år sedan). (Nu finns 13 förläningar).


Namn på regenter

  • Alndur II Gripenhjälm - Avsattes för 54 år sedan av Stigvadd III Asklöf. Dog för 53 år sedan.
  • Stigvadd III Asklöf – Genomför reformer. Abdikerade för 19 år sedan till förmån för sonen. Dog samma år.
  • Galldar I Asklöf – Genomför militärreformer och vänder krigslyckan. Dör när han faller av sin häst. Gift med Drottning Ann som dör vid födseln av tvillingarna Ann och Mirjam.
  • Ann och Mirjam – 14 åriga tvillingar. Oklart vem som föddes först. De rättmätiga arvtagarna till kronan.Danaliens historia - Fullständig text

Danaliens början

Området där Danalien nu ligger var för 220 år sedan en del av det stora riket Sinien där mörkeralvskejsaren Tyldor regerade. Huvudstaden låg på samma plats som Danalien huvudstad Soldor ligger idag. Landets styrande hade länge förtryckt de människor och skogsalver som bodde i området vilket till slut ledde till ett uppror i hamnstaden Remus. Upproret fick tidigt stöd från alvernas öar i väster i form av vapen och alla försök att slå ner upproret misslyckades. Oroligheterna spred sig sedan vidare och flera uppror startade nu på olika håll i riket.

 

När alverna från öarna väster om Danalien bestämde sig för att aktivt gå in i kriget såg kejsare Tyldor att hans egna liv var i fara och han bestämde sig för att flytta till sitt nya palats längre österut, som han flera år tidigare låtit bygga. Detta såg nu många som en chans att ta makten. Den gamla kejsaren mördades och anarki utbröt i landet. På bara ett år hade fem olika härskare suttit på tronen.

 

Denna oro och splittring i landet utnyttjades av Siniens hungriga grannar som såg till att ta stora landområden i de krig som följde.

 

Tillslut, efter ett långt inbördeskrig, delades det som var kvar av riket upp i fyra länder. Danalien, Afote, Corinne och Tzan-Terek. Tiden efter är mest känd som den stora folkflyttstiden och är en tid då de flesta av de mörkeralver som tidigare bodde i Danalien flyttade österut och människor och skogsalver flyttade in i Danalien och Afote från de nya länderna Corinne och Tzan-Terek.


Nära ett nytt inbördeskrig

Många konflikter har rasat genom landets historia och många släkten har suttit på tronen som Danaliens regent.

 

För 54 år sedan var Danalien åter på väg in i ett inbördeskrig. Dåvarande kungen Alndur II Gripenhjälm ville nämligen göra sig av med skogsalverna i riket efter en konflikt med skogsalverna i skogen Lataurë rörande beskattning och skyldigheter gentemot rikets försvar. Konflikten fick dock ett abrupt slut när kung Stigvadd III Asklöf tog makten med våld och lät fängsla den gamle kungen. På så vis undveks ett öppet krig mellan Danalien och de relativt självstyrande alvskogarna i öster. Adeln accepterade Stigvadd III Asklöf som kung och ett inbördeskrig kunde avvärjas. Detta berodde främst på att Stigvadd lät de flesta adelssläkterna behålla sina ämbeten och dessutom infördes ett generöst system av gåvor, i form av gods och mark, till de som stödde hans politik. Den fängslade kungen Alndur släpptes ur fångenskapen efter ett år, men var vid det laget mycket sjuk och avled strax därefter


Danalien under Stigvadd III Asklöf

För att kunna behålla tronen i Danalien lät Stigvadd III införa en rad olika reformer som i princip gav de olika adelssläkterna mer inflytande i styrandet av riket samt stora skattelättnader för adeln. Han gav dessutom bort stora delar av rikets mark till olika adelssläkter som en form av muta för att stävja det missnöje som en del kände efter att han tagit makten med våld. Till och med släkten Gripenhjälm fick stora landområden, vilka de mottog utan några större protester. Stigvadd III hade dock målat in sig själv i ett hörn, och under de följande åren tvingades kungen ge bort mycket mark till adelssläkterna som en följd av de reformer han tidigare infört.

 

(24 år sedan) (lajven MG 1 till och med MG 5)

När sedan kriget med Corinne, Tzan-Terek och senare orcherna från Shakauzg blossade upp [Se Kriget], hade kungen svårt att rusta upp en armé. Stadskassan var uttömd och adeln ägde de mesta av marken i riket. Utan pengar eller mark att erbjuda adeln var det svårt att få adelssläkterna i väster att rekrytera soldater till armén. De adelssläkter som rustade upp arméer var de vars landområden hotades. Detta ledde till att Danalien led nederlag efter nederlag på slagfälten och fienden lyckades tränga djupt in i landet. Konungen förlorade en av sina två söner samt sin enda dotter i kriget och allt tycktes förlorat för den hårt pressade kungen.


Vändningen kom vid slaget vid Dränne (19 år sedan), där orchernas armé på väg mot Soldor hamnade i strid med Danaliska trupper ledda av konungens sista son Galldar. Denne visade här prov på stort militäriskt kunnande och slaget vanns tack vare hans ledarskap på slagfältet. Hotet mot Danaliens huvudstad var tillfälligt undanröjt och förhandlingar med orchernas ledare ledde fram till en vapenvila.


Galldar I Asklöf kommer till makten (19 år sedan)

Stigvadd III Asklöf hade under kriget blivit gammal och svag, men han mindes dock klart och tydligt vilket misstag han hade gjort när han lät adeln få så stort inflytande. Detta ville han ordna upp så att hans son skulle kunna tillträda tronen utan att styras av adeln. Han lät därför utforma några nya reformer om hur adeln skulle beskattas och landet styras. Bland annat togs taket bort för hur mycket en adelssläkt kan betala i skatt och många av de gårdar och marker som tidigare hade getts till adeln krävdes tillbaka till kronan. Dessutom skulle de adelspersoner som hade ”försummat sina plikter vid rikets försvar” betala ett skadestånd till kronan.


Dessa nya reformer skulle skapa ett ramaskri bland adeln, det visste Stigvadd III. Han lät därför först skriva under pappren om reformerna, för att sedan skriva under pappren om att han skulle abdikera och hans son Galldar skulle tillträda som kung. Adeln kunde nu inte skylla på den nye kungen för dessa reformer, även om de sved i deras ögon. Galldar hade dessutom visat sig duktig militärt och var populär bland officerarna runt om i landet, så att försöka ta makten med våld var dömt att misslyckas. Därför genomfördes reformerna i tysthet och utan större väpnade konflikter.


Galldar I Asklöf militärreform

Ett halvår efter att Stigvadd III hade abdikerat dog han stilla i sin säng. Efter sig hade han lämnat ett land svårt sargat av krig och med en fiende stampandes på dörrtröskeln. Men med sina sista reformer lyckades han få kungamakten åter på fötter. Den mark och de pengar som nu kom in från adeln kunde nu användas till att rusta upp landet igen. Större krav kunde ställas på adelsmännen när det kom till att försvara rikets gränser och de lärdomar Galldar hade fått vid kriget skulle nu användas i en ny militärreform.

 

I stora drag gick militärreformen ut på att varje hertig/hertiginna är ansvarig för att ställa ett visst antal soldater, av olika vapenslag, till kungens förfogande. Hertigen/hertiginnan skulle också se till att dessa soldater i fredstid var i gott stridbart skick och att de som var för gamla eller fick skador som gjorde att de inte längre kunde tjänstgöra som goda soldater byttes ut. En form av torparsystem infördes där varje soldat fick en bit jord att bruka och försörja sig på.

 

Danalien fick nu åter en stark armé och de följande åren återtogs många av de landområden som landet tidigare hade förlorat.


Galldar I Asklöf dör (14 år sedan)

Galldar gifte sig efter att han krönts till kung. Men äktenskapet skulle tyvärr inte vara särskilt länge. Drottningen blev nämligen havande med tvillingar och avled i samband med födseln. De båda barnen överlevde dock och döptes till Ann efter modern och Mirjam efter farmodern. I vilken ordning barnen föddes dokumenterades dock aldrig, varvid det nu råder oklarheter om vem som är på tur inom tronföljden.


Några månader efter drottningens död faller kung Galldar av sin häst och avlider på plats. Danalien får då en förmyndarregering (Kronrådet) utsedd av hertigarna/hertiginnorna över de 12 förläningarna. Dessa införde ganska så snabbt, republik i landet och Danalien fick ett nytt statsskick. (Nu finns 13 förläningar).


Namn på regenter

  • Kejsar Tyldor – Sista kejsaren i området. Dog för 220 år sedan.
  • Alndur II Gripenhjälm - Avsattes för 54 år sedan av Stigvadd III Asklöf. Dog för 53 år sedan.
  • Stigvadd III Asklöf – Genomför reformer. Får en dotter och två söner. Både dottern och den äldste sonen dör i krig. Abdikerar för 19 år sedan till förmån för den yngsta sonen. Dog samma år. Gift med Drottning Mirjam som nu lever ett tillbakadraget liv i huvudstaden.
  • Galldar I Asklöf – Genomför militärreformer och vänder krigslyckan. Dör när han faller av sin häst för 14 år sedan. Gift med Drottning Ann som dör vid födseln av tvillingarna Ann och Mirjam.
  • Ann och Mirjam – 14 åriga tvillingar. Oklart vem som föddes först. De rättmätiga arvtagarna till kronan.


Regenterna Ann och Mirjam

Ann är relativ bildad för sin ålder, gillar vetenskap och ser väldigt positivt på forskningens utveckling i landet. Hon är lugn, eftertänksam, beräknande, envis, kall och tillbakadragen. Hon tycker att utbildning är väldigt viktigt. Utan det förstår man inte världen. Folket bör därför representeras av personer som är mer bildade än de själva.


Mirjam är en utåtriktad, självsäker retoriker som spås kunna föra sig bra i maktens korridorer. Hon ses ofta i religiösa sammanhang och studerar gärna mysticism och magi. Hennes stora intressen är ridning, fäktning och bågskytte. Livet lever hon i lyx med sina närmaste vänner och hon är van vid att få sin vilja igenom.


Danaliens historia