Magidirektiven

Magidirektiven

Magidirektiven är många och skrivna likt en lagbok för magiker.

Brott mot magidirektiven är straffbart och det är Purgatororden som är ansvariga för att utreda, fånga in och bestraffa magiker som bryter mot direktiven. Däremot är det Magikernas råd som fungerar som domstol.


Endast personer som är magiker eller tillhör Purgatororden behöver läsa detta.


Purgatororden lajv


För enkelhetens skull har vi sammanfattat de viktigaste. Vi har medvetet valt att inte skriva in alla möjliga paragrafer för att ge mer överblick till de förhållningsregler magiker måste följa. Finns det något vi borde föra in får ni kontakta oss (info@morgondagensgryning.se).


Definitioner

Arcana kraften = Magi.

Det arakana samfundet = Alla magiker i världen (inte en organisation).


Kap 1 Magikernas råd och dess direktiv

§1. Alla magiutövare i världen är underställda Magikernas råd.

§2. Magikernas råds Magidirektiv ska följas av alla magiutövare.


Kap 2 Tillstånd

§1. Till magiutövare räknas de som med hjälp av sin egen kropp kan använda den arcana kraften.

§2a. Till magiutövare räknas inte magiska föremål, maskiner eller den som håller ett sådant föremål.

§2b. Magiska föremål som nyttjar en bunden själs arcana kraft för att kasta magi är att anses vara en magiutövare.


§3a. Endast licensierade magiutövare får använda magi.

§3b. Undantaget är magiutövare i skolning inom inhägnat område eller överseende av en Magimästare.

§3c. Undantaget är varelser som av sin natur har en inbyggd arcan kraft såsom knytt, älvor eller liknande skogsvarelser.

§4. Licensierad magiutövare är den som genomgått skolning och tagit examen.


§5a. Endast individer med särskilt tillstånd får förvara, sälja, tillverka, bearbeta, forska, använd eller destruera magiska föremål.

§5b. Maskiner som brukar arcanium för att frigöra arcan kraft är undantaget från tillståndsplikt.

 

§6a. Magilicens får utfärdas av Magikernas råd eller av Purgatororden.

§6b. Tillstånd att förvara, sälja, tillverka, bearbeta, forska, använd eller destruera magiska föremål får utfärdas av Magikernas råd eller Purgatororden.

§6c. Den som innehar licens att utöva magi eller som har tillstånd att förvara, sälja, tillverka, bearbeta, forska, använd eller destruera magiska föremål, ska kunna visa upp detta vid inspektion.


Kap 3 Brukande av magi

§1. Magi får aldrig användas för att döda en annan individ.

§2. Magi får aldrig användas för att beröva en annan individ dess fria vilja

§3. Magi får aldrig användas för att får en individ att göra något mot sin vilja.

§4. Med individ menas en varelse som är medveten om sin egen existens.

§5. Magi får aldrig användas för att beröva eller störa de dödas vila.

§6. Magi av sådan art att det riskerar skada vår värld, vredga gudarna, bringa farsot eller olycka till folken är förbjuden och får inte utövas.


Kap 4 Forskning

§1. All magisk forskning är tillståndspliktig.

§2. Tillstånd för magiforskning söks hos Magikernas råd.

§3. Alla resultat av magisk forskning måste rapporteras till Magikernas råd.

§4. All magiforskning ska göras tillgänglig för Magikernas råd vid inspektion.

§5. Magikernas råd har rätt att få tillträde till alla byggnader eller anläggningar vid inspektion.

§6. Puratorordens inspektörer har rätt att få tillträde till alla byggnader eller anläggningar vid inspektion.


§7a. Magiforskning på intelligenta varelser är förbjudet.

§7b. Till intelligenta varelser räknas varelser som är medvetna om sin egen existens.

§7c. Personer som visar tydliga tecken på galenskap, är dömda för grova brott eller obotligt kriminella är inte att betrakta som intelligenta.

§8. Magiforskning får genomföras på intelligenta varelser som skriftligen givit sitt medgivande efter att ha blivit informerade om försökens risker.

§9. All magiforskning på levande varelser ska först genomgå en etisk prövning.

§10. Etiska prövningen görs av Magikernas råd i samband med tillståndsansökan.


§11. Magiforskning får inte genomföras på andeplanet eller inom nekromanti utan särskilt tillstånd.

§12. Särskilt tillstånd söks hos Magikernas råd.

§13. Magiforskning av sådan art att det riskerar skada vår värld, vredga gudarna, bringa farsot eller olycka till folken är förbjuden och får inte utövas.


Kap 5 Magikernas förhållningssätt

§1. En magiker ska aldrig underställas mundana ledares vilja, deras politik eller ambitioner.

§2. Undantaget är de som anställs för vägledning och upplysning av mundana personer.

§3. En magiker ska inte söka egen världslig makt eller ha politiska ambitioner och ska inte lägga sig i länders och imperiers förehavanden.

§4. En magiker ska ha sådana ambitioner som främjar det arcana samfundets intressen och som främjar forskning inom godkända magiområden.


Kap 6 Brott och straff

§1. Brott mot magidirektiven utreds av Purgatororden.

§2. Purgatororden har rätt att frihetsberöva magiutövare i väntan på rättegång.

§3a. Purgatororden har rätt att döma ut böter för mindre överträdelser mot Magidirektiven.

§3b. Överklagan av Purgatorordens beslut görs hos Magikernas råd inom 3 veckor från domens förkunnande.

§4. Magikernas råd har rätt att döma ut all form av bestraffning.

§5. Purgatororden har rätt att genomföra utdömt straff. 

§6. Inga magiutövare får vara medlem av Purgatororden.


Kap 7 Magikernas råd

§1. Magikernas råd ska bestå av 123 personer.

§2. Valbar är den som avlagt examen vid någon av de godkända magikerakademierna.

§3. Antalet platser ska fördelas proportionerligt mot antalet medlemmar av respektive godkänd order.

§4. En order är endast godkänd till att sitta i rådet om den har medlemmar som motsvarar minst 4 % av världens registrerade magier.

§5. En magiker som sitter i rådet har rätt att bära titeln Rådsmagiker.

§6a. Endast magikernas råd har rätt att utlysa nyval till tomma platser i Magikernas råd.

§6b. Nyval ska utlysas minst 6 veckor innan genom anslag på alla godkända magikerakademierna anslagstavlor.

§6c. Varje ordenssällskap äger rätten att rekommendera maximalt två magiker till nyval per år.

§6d. En magiker har rätt att på plats, i samband med inröstning, kandidera till Magikernas råd utan rekommendation från sitt ordenssällskap.

§6e. En magiker som är rekommenderad till Magikernas råd får titulera sig Rådsmagikerkandidat.

§7. Ingen Rådsmagikerkandidat kan upptas i Magikernas råd utan omröstning i Magikernas råd. Vid bifall får Rådsmagikerkandidaten titulera sig enligt kapitel 7, 5 §.

§8a. Om antalet rådsmagiker överstiger det i kapitel 7, 1 § angivna antalet, ska en omröstning hållas om vilken rådsmagiker som ska avgå. Denna röstning ska ske senast tre veckor efter att antalet rådsmagiker överskridits.

§8b. Omröstning om vem ur Magikernas råd som ska avgå ska ske slutet och beröra alla som har en plats i Magikernas råd. Även nyligen invalda.

§9. Endast Magikernas råd har rätt att ändra och stifta nya magidirektiv.


Juridiska problem

Efter att Magikernas råd försvann uppstod det juridiska problem ibland magikerna. Om rådet ska kunna återbildas måste det hållas nyval till samtliga 123 platser. Men endast Magikernas råd kan utlysa nyval till platser i rådet och endast Magikernas råd har rätt att ändra i Magidirektiven enligt kap 7, § 6-7. Så utlyser man nyval är detta straffbart enligt magidirektiven någon som Purgatororden är väl medveten om.


Ett annat juridiskt problem som har blivit allt klarare för magikerna är att Purgatororden har rätt att gripa och fängsla magiutövare i väntan på rättegång (Kap 6 § 2). Men det är endast Magikernas råd som får bedriva rättegångar. Detta har i praktiken lett till att Purgatororden kan kvarhålla en magiker i oändlighet i väntan på domslut.

 

Under år 218 (MG 8) hittade Purgatororden den enda överlevande från Magikernas råd. Den Danaliska staten och Purgatororden såg en stor fördel att återupprätta Magikernas råd för att skapa stabilitet bland magikerna och dessutom påbörja alla rättegångar mot magikerna som hade gripits av Purgatororden. Frågor har dock lyfts om hur pass neutrala det återupprättade Magikernas råd är då det är starkt influerat av Purgatororden, som har ett finger med i spelet om vilka som får sitta i det nya rådet.