Världen

Världen

Länderna i korthet

Lajvet utspelar sig i en fantasyvärld med vissa steampunkinslag. Dräktskicket är mestadels medeltida fantasy men de som är lite mer modeintresserade har börjat klä sig mer åt 1700-tal. Det finns inga krutvapen.

 

Världen är fortfarande en öppen spelvärld, precis som den var när kampanjen en gång startade. Detta innebär att du får vara med och forma den. Vill du hitta på en egen stad eller ett land så är det ok att göra detta. Vi arrangörer kommer sedan bedöma om det är något som går att föra in i spelvärlden.

 

Lajvet utspelar sig i Morinas lundar inne i Ärkemagikerns dal i landet Danalien. Platsen har länge varit isolerad från vanliga människor tack vare en magisk barriär som nu är borta.


[Se karta]


Nedan presenteras alla länder i korthet med deras teknologinivå

  • Lågteknologiskt = Mindre trähus, inga avancerade rustningar, byteshandel, grusvägar.
  • Medelteknologiskt = Standardfantasy/medeltid, borgar, rustningar, mynt, stenvägar.
  • Högteknologiskt = Senmedeltida, renässans, steampunkinslag, tryckpressar, palats, skinande rustningar, fina kläder, mynt, vällagda gator i städerna.


De viktigaste länderna


Danalien

Inspiration: Standardfantasy, steampunkinslag, ruiner från förr, smältdeg av raser och folk – Här utspelar sig lajvet.

Börjar bli högteknologiskt.


Bördig odlingsmark varvat med blandskog. Stora skogar i öster. Befolkningen består främst av människor. Men det finna även skogsalver i skogarna i öster och högalver i väster. Dessutom finns det många besökande folkslag och raser vilket gör Danailen till en smältdegel av kulturer. Landet är en republik och styrs av en senat men det finns två omyndiga tronföljare till förra regenten. Exporterar främst trä, sten, spannmål.

Är just nu i krig med olika orchklaner från Shakauzg.


Afote

Inspiration: Standardfantasy, medeltida England.

Medelteknologiskt.


Bördig odlingsbarmark varvat med blandskog. Kullar i öster. Befolkningen består av främst människor i väster och mörkeralver i öster. På senaste tiden har spänningarna mellan de olika raserna ökat p.g.a. kriget i Danalien och det misslyckade mörkeralvsupproret (MG 8). Styrs av en kung. Exporterar främst koppar, svavel och stenkol


Corinne

Inspiration: Mörkeralvsrike med slavar, rasistiskt.

Medelteknologiskt.


Öppet landskap med djupa barrskogar. Kullar i öster och träskmarker i söder. Befolkningen består mestadels av mörkeralver men det finns även en del människor i främst nordväst. Alla raser som inte är alver är andra klassens medborgare. Styrs av en absolut monark. Exporterar främst trä, tenn och stenkol.

Är just nu i krig med olika orchklaner från Shakauzg.

Under senaste tiden har Etherias influens över Corinne ökat och de har lyckats sluta en union med Corinne, med Etherias kung som härskare.  Något som västra Corinne motsätter sig.


Tzan-Terek

Inspiration: Mörkeralvsrike, många olika raser, mycket handel.

Högteknologiskt.


Barrskog i norr och lövskog i söder, vidsträckt slättlandskap i mitten och skogbeklädda kullar i öster. Befolkningen består främst av mörkeralver men det finns en del orcher i slättlandskapet och andra raser längs med kustens hamnstäder. Styrs av en absolut monark.

Landet har i princip upphört efter kriget med orcherna från Shakauzg. Det enda som finns kvar är den ockuperade staden Londiram på landets nordvästkust. Svartfolkens belägring av denna stad upphörde för 3 år sedan (MG7) och landets trupper har börjat återinta förlorade områden.

Exporterade främst trä, hästar och tyger. Efter kriget finns ingen export från landet utan endast import av förnödenheter till staden Londiram.


Shakauzg

Inspiration: Orcher från sagan om ringen, den starkes överlevnad, klaner med lokala krigarhövdingar.

Lågteknologiskt.


Kargt stäpplandskap där det uteslutande bor orcher och andra svartfolk i olika klaner. Inget centralt styre utan de olika klanerna strider mycket mellan varandra och inbördes. Det är den starkaste som får leda klanen. Bedriver i princip ingen handel utan tar det de behöver.

Befolkningen har den senaste tiden vuxit mycket kraftigt. Många klanledare beslutade därför nyligen att mer mark behövdes och krig bröt ut med grannländerna som följd. Expansionen har nu avstannat då alla klaner har fått tillräckligt med mark och de lever nu på sina nya marker.


Tol-taurë – Skogsöarna

Inspiration: Klassisk djup alvskog, Lothlorien, Mirkwood, Nordkorea, isolerade rasister.

Medelteknologiskt.


Två öar täckta av djupa skogar. Bebos uteslutande av skogsalver i ett slutet, rasistiskt samhälle som normalt inte tillåter resenärer att färdas fritt i riket. Det krävs tillstånd för att lämna landet eller för att gå i land. Styrs av en absolut monark (drottning). Bedriver i princip ingen handel.


Andra länder med start i nordväst


Eirann

Inspiration: Barbarstammar, ansiktsmålning, klaner, lokala hövdingar.

Lågteknologiskt.


Bergig karg ö. Större byar längs kusterna, mindre byar inåt landet. Styrs av lokala hövdingar. Exporterar främst fisk, får och ull. Amazonerna härstammar från denna ö men tvingades flytta efter ett krig.


Nordvidd

Inspiration: Vikingar, lokala hövdingar.

Lågteknologiskt.


Ett kargt, bergigt landskap med fjordar längs med kusten och ett stort permanent istäcke i landets norra del där det ska finnas jättar och troll. Befolkningen bor mestadels längs med kusten i de södra delarna. Styrs av lokala hövdingar. Exporterar främst pälsar, bärnsten och järn. Asatron är stor inom detta land.

Nordvidd undvek ett inbördeskrig för 3 år sedan (MG7) då storhövdingaringen hittades i Ärkemagikerns dal och återbördades.


Hiloch

Inspiration: Skottland, kiltar.

Medelteknologiskt.


Ett höglänt land med många sjöar och vida vidder. Befolkningen består av människor som bor utspridda över hela landet. Landet är indelat i flera grevskap och styrs av en monark. Exporterar främst ull, får och järn.


Rydrozh

Inspiration: Vikingatida Ryssland, glesbefolkat, djupa skogar, tundra.

Lågteknologiskt.


Ett vidsträckt land som gränsar mot isvidderna i norr. Landet består av djupa barrskogar, stora mossar och tundra i norr. Befolkningen lever i större samhällen i väster och små byar i öster. Styrs av lokala hövdingar. Exporterar pälsar, järn och sprit.


Ziba

Inspiration: Rhoan, nomader.

Medelteknologiskt.


Ett relativt platt land med vidsträckta gräsbevuxna slätter. Befolkningen består mest av människor som bor i mindre byar i hela landet. Hästen har en central del i livet då barnen lär sig rida i tidig ålder. Styrs av en monark. Exporterar främst hästar, spannmål och honung. Medelteknologiskt.

Hit flydde Amazonerna när de lämnade Eirann.


Ciros

Inspiration: Vackra högalvsstäder, segregerat samhälle, politisk elit.

Högteknologiskt.


Ett varierat landskap med lövskogar i norr och bördiga odlingsmarker i syd. Befolkningen lever i ett segregerat samhälle och består av högalver och människor. En alv anses vara mer värd än en människa och får bättre betalt för lika arbete. Landet styrs av ett demokratiskt råd som består av två kamrar. Den lilla kammaren för de lågavlönade (människor) och den stora kammaren för de högavlönade (högalver). Alla beslut som den lilla kammaren fattar granskas av den höga kammaren och kan rivas upp där. Exporterar metaller, ädelstenar och vin.

Allt fler rasrelaterade incidenter har inträffat den senaste tiden där alver har misshandlat och dödat människor som beskyllts för att ligga bakom alv-sjukdomen Förtvingen.


Rundbergen

Inspiration: Dvärgar, gruvor, Moria.

Högteknologiskt.


Bergigt landskap format som en krater. I dess mitt ska det finnas bördig jordbruksmark som livnär alla dvärgar som lär ha sina fästen i bergen. Att det finns dvärgar där vet man, men man vet inte hur många de är. Styret består av lokala härskare över fästen men också en monark. Exporterar främst metaller, ädelstenar, smiden.


Västloden

Inspiration: Tyskland, landsknektar, handel, Hansan, kapitalism.

Högteknologiskt.


Bördigt landskap varvat med skogbeklädda kullar. Mineralrika berg i söder. Befolkningen består främst av människor, men det finns även en del högalver i de östra delarna och i de viktiga städerna. Landet har haft en stor ekonomisk tillväxt under många år och är ett land på frammarsch. Landet äger även små kolonier runt om i världen. Dessa brukar ligga i anslutning till flodmynningar där tullavgift kan tas. Landet styrs av olika handelshus som ingår i en handelskammare. Exporterar främst järn, timmer och legosoldater.


Östloden

Inspiration: Fattiga öststater, kommunism, DDR, sovjetunionen, övervakning.

Lågteknologiskt.


Bördigt landskap med djupa skogar. Berg i söder med rika mineraltillgångar. Befolkningen består uteslutande av människor. Det är olagligt att vara alv i landet, äga mark eller sjunga opera. Landet har ett kommunistiskt styre där makten ligger hos folket, men i själva verket styrs landet med järnhand av den store Modern (diktator). Till sin hjälp har hon Ministeriet som håller koll på att folket följer den store Moderns direktiv och politik. Exporterar främst kol, järn och spannmål.


Monadiska stäpperna

Inspiration: Mongoler, hunner, samer.

Lågteknologiskt.


Ett platt, kargt och öde landskap med nästan inga skogar. Befolkningen livnär sig som nomader och följer djurhjordar. Hästen har en central del i livet då barnen lär sig rida i tidig ålder. Styrs av lokala hövdingar. Exporterar främst hästar, pälsar, renar


Bundesberg

Inspiration: Schweiz, stadsstater, berg och dalar, neutrala.

Högteknologiskt


Landet består av höga snöbeklädda berg och djupa dalgångar. Befolkningen består främst av människor, men det finns även en del skogsalver och mörkeralver i landet. Bland bergen finns mindre byar och städer med självstyre. Städerna har bildat förbund för att skydda sig mot de barbarstammar och troll som också finns i området. Styret av förbundet sker genom en form av direktdemokrati där varje stad/by först håller ett val för att se vad just den staden/byn tycker. Sedan får varje stad/by rösta med en röst. Exporterar främst kol, järn och silver.


Kronau

Inspiration: Nordamerikanska urinvånare, beridna stammar, nomader.

Lågteknologiskt.


Området består av skogar i söder, kullar i norr och slättlandskap i mitten. Befolkningen består mestadels av människor, men det finns en del mörkeralver i den västra delen av landet som har anammat det nomadiska livet och är en del av Kronaufolket. De lever uteslutande i kringresande läger, men det finns ett antal religiösa platser där det varje år samlas flera stammar för att hålla rådslag och bedriva handel. Exporterar främst hästar, pälsar och elfenbens horn från deras byten.

Under senaste tiden har allt fler stammar hamnat i konflikt med Etheria då de byggt upp en bred transportled genom landet till Corinne utan stammarnas godkännande. Etheria håller därför också på att bygga fort längs med vägen för att försöka stävja räderna mot transporterna som nu sker.


Etheria

Inspiration: Mörkeralver, The hobbit - Mirkwood elves, Avatar the last airbender

Medelteknologiskt.


Ett vidsträckt land med ogästvänlig natur. Djupa träsk, giftiga taggiga snår, bergigt, kalt och blåsigt. Befolkningen består uteslutande av mörkeralver i ett rasistiskt och isolerat land som inte tillåter främlingar. Andra raser hålls som arbetskraft och slavar. Landet styrs med järnhand av kung Rhegon som också besitter kraftfull magi. Magikerna i landet är strikt styrda till elementmagi. Mycket lite handel förekommer med andra länder.

Under senaste tiden har Etherias influens över Corinne ökat och de har lyckats sluta en union med Corinne, med Etherias kung som härskare. Något som västra Corinne motsätter sig.


Maynau

Inspiration: Maya, Azteker, Inca, urinvånare i djungel, tempelstäder, människooffer.

Medelteknologiskt.


Området består till stor del av regnskogsdjungel. I landet löper många floder som också fungerar som transportvägar. Befolkningen består mestadels av människor som lever i mindre isolerade byar, men det finns några större städer som alla har självstyre med en lokal religiös ledare. Offer till gudarna är ett viktigt inslag i kulturen och då gärna från demonfolket i väster (svartfolken i Shakauzg). Handel bedrivs nästan uteslutande internt och ytterst få har lyckats bevittna deras städer.


Morkon

Inspiration: Civiliserade, religiösa orcher, handel, slavsamhälle, träskmarker.

högteknologiskt.


Landskapet består till stor del av träsk med större ”öar” och landbryggor. Svartfolken har lärt sig utvinna sumpgaserna och använda det till uppvärmning och viss industri. Den största delen av befolkningen lever i städer eller i arméläger och landet tvingas importera livsmedel för att försörja sin befolkning. Landet styrs av rådet, templet och armén. Exporterar främst tenn, tjära och torv.


Persana

Inspiration: Araber, Persien, Tusen och en natt, handel, exotiska djur.

Medelteknologiskt.


Landes rikedomar kommer från den stora flod som rinner genom landet och möjliggör konstbevattning av det annars karga ökenlandskapet. Befolkningen är främst människor som bor i stora städer med undantag för nomadstammarna i öknen. Styrs av en sultan. Exporterar främst exotiska djur, slavar och kryddor.


Vendria och Flodana

Inspiration: Venedig och Florens, handel, skepp, öar, rikedom, legosoldater.

Högteknologisk.


Två stadsstater som ligger i deltat från Persanafloden och som ständigt konkurrerar med varandra. Båda städerna ligger på en massa olika öar med broar emellan. Befolkningen är väldigt blandad då detta är de största handelsstäderna i världen. Här kan man köpa varor, slavar eller en armé. Varje stad styrs av en handelskammare med de rikaste i respektive stad. Exporterar främst guld, siden och slavar.


Nubass

Inspiration: Ökennomader, Etiopien, Nubien, gamla pyramidruiner.

Lågteknologiskt.


En före detta högkultur som hade ett bördigt landskap med stora skogar. Gränsar mot Ökenhavet i söder. Efter att den stora floden som försörjde landet med färskvatten torkade ut har landskapet förvandlats till öken. Landskapet försörjs nu med vatten från djupa brunnar och ett nätverk av underjordiska tunnlar. Befolkningen består främst av nomadfolk men det finns också ökenalver här. Styret är spritt på lokala hövdingar. Exporten består främst av fisk, pärlor och exotiska djur.


Egetinien

Inspiration: Forntida Egyptien, pyramider, öken och tempel.

Medelteknologiskt.


I landets södra del finns det heliga El’schenne (himmelsberget) som ger hela landskapet färskvatten och möjliggör odling i det annars karga ökenområdet. Lander gränsar mot Ökenhavet i söder. Befolkningen bor främst i städer längs med floden, men det finns även en hel del nomader och ökenalver. Landet styrs av de heliga prästerna som ser till att El’schenne producerar vatten till folket. Exporten består främst av tyger, pärlor och fisk.


Gregarpos

Inspiration: Grekland, Rom.

Medelteknologiskt.


Ett varmt land med medelhavsklimat. I söder gränsar landet till Ökenhavet och i norr finns öar och odlingsbara platåer där bosättningarna främst finns. Befolkningen består främst av människor, men det finns även en del ökenalver och folk från andra länder. Längs med kusten i nordväst och på platåerna ligger stora välskötta städer. Landet har republik med en folkvald senat som ska tala för folket. Exporterar främst vin, lergods och oljor.


Hadias - De dödas ö

Inspiration: Voodo, kannibaler, människooffer, träskmarker, Haiti.

Mycket lågteknologisk.


Ön består till stor del av träskmark och djungel och befolkningen bor i små byar som alla har självstyre. Offer och dödsdyrkan är ett viktigt inslag. Ytters få besöker denna ö för att bedriva handel.


Västeröarna

Inspiration: Polynesien, Karibien, pirater.

Låg/medelteknologiskt.


En ögrupp av tropiska öar och stora sandstränder. Det pågår fortfarande vulkanisk aktivitet på några av öarna och under havsbotten. Öarna bebos av människor som bor i mindre självstyrande byar. På senare tid har dock många laglösa funnit öarna som sina tillflyktsorter. Dessa har uppfört mindre laglösa städer på några av öarna och sålt lokalbefolkningen som slavar. Exporterar slavar och det de kan komma över under sina härjningar.


Janata

Inspiration: Japan, samurajer, Kina.

Högteknologiskt.


En grupp av vulkaniska öar med tropiskt klimat. Befolkningen bor i rika städer eller på den fattiga landsbyggden. Heder är en viktig del i kulturen. Öriket styrs av en kejsare/kejsarinna med absolut makt. Öriket bedriver mycket handel med övriga världen och exporterar främst pärlor, silke och frukter.


Ladö

Inspiration: Fängelseö, Alcatraz, flykten från New York.

Mycket lågteknologiskt.


En vindpinad klippö som ständigt ligger i dimma, och när den inte gör det så regnar det. Det finns ingen hamn som kan ta emot djupgående fartyg utan endast mindre roddbåtar kan ta sig i land. Strömmar och ständigt stormigt hav gör det väldigt svårt att gå iland. Befolkningen är uteslutande fångar från olika länder som har placerats här i stället för att avrättas. Ön styrs av olika rivaliserande grupper av fångar. All handel med ön är förbjudet och de som ska leverera fångar till ön låter dem hellre simma i land än riskera att förlisa på de vassa klipporna.


Drakonien

Inspiration: -

Mycket hög teknologinivå


En flytande ö som tycks följa havsströmmarna runt kontinenten och är hem för Drakoner. En del hävdar dock att ön drivs runt av en stor uråldrigmaskin medan andra hävdar att ön i själva verket är en enorm överväxt havsdrake. Den sista teorins popularitet kan förklaras med att folken som bor på ön kan tala och resonera med drakar (inte styra dem).

På ön finns den heliga Födelsekällan. Det är från denna källa som Drakoner föds ifrån då de alla är könslösa. Inga utomstående är tillåtna i närheten av källan.

När ön närmar sig kusten brukar ofta livlig handel äga rum tills ön flutit vidare. Exporterar främst lyxartiklar, fina tyger och kryddor. Ön passerade nyligen Magikernas dal (MG 9) och befinner sig nu troligen kring Nubass. Den beräknas vara tillbaka vid Ärkemagikerns dal om 3 år.