Livets Nyckel

Inspiration: Katolicismen

Denna religion är hämtad och modifierad med tillåtelse från lajvkampanjen Kastaria.


Detta är en religion som är relativ ny i denna del av världen men som har vuxit sig allt starkare den senaste tiden. Den har sitt nuvarande huvudsäte i Fredana och har fått stor spridning i världen tack vare slavhandeln. Religionen härstammar från landet Nubass i den södra delen av den kända värden. Enligt Livets Nyckel är det nu år 510 efter att De heliga påbuden översattes till De tolv sanningarna.


Trosuppfattning

Det finns bara en gud, den Högste. Den som tjänar den Högste och inte lever i synd kommer att komma till paradiset efter döden.

Den som lever i synd kommer för evigt att vandra ensam i Mörkret.

De som inte varit tillräckligt fromma för paradiset men heller inte i tillräcklig syndiga för Mörkret kommer hamna i Dvalan. Där kommer de få vänta tills de föds på nytt under den store Återuppväckelsen som kommer.


Nyckeln

Nyckeln är en viktig symbol i religionen. Nyckeln symboliserar ”nyckeln till livet”, ”nyckeln till paradiset” eller ”nyckeln till den Högste”. Men nyckeln kan även låsa ute det som vill oss illa och kan därför även användas som en beskyddarsymbol.

Att bära en nyckel runt halsen är inte ovanligt.


På baner, flaggor, skyltar, kläder eller liknande används ofta dessa två symboler för religionen.


Låsa upp/Låsa ute

En nyckel med tänderna uppåt på en husvägg är välkomnande och indikerar att man gärna tar emot gäster.

En nyckel med tänderna nedåt indikerar att man inte är hemma eller inte vill bli störd.


Det finns en kyrklig förordning om att nyckeln ska vara exakt 20 cm lång om den ska sitta på väggen eller på en stolpe utanför lägret. Storleken på den som bärs runt halsen kan variera och är inte bestämd.


Hälsning - Låsa upp/Låsa ute

Som troende hälsar du på andra individer genom att sätta ihop ena handens pekfinger med tummen (bilda tecknet för OK).

Sedan vrider du handflatan uppåt om du vill låsa upp = positivt, hälsa artigt, välkomna, ”den Högste vare med dig”, osv.

Vrid handflatan nedåt om du vill låsa ute = negativt, ”nej tack”, du är inte välkommen, jag gillar inte dig, jag vill inte gifta mig med dig, osv.


Att finna Nyckeln

Att finna nyckeln till paradiset är en dröm för många av de troende och menat som en metafor. Vissa menar dock att nyckeln till paradiset inte bara är en metafor utan att den går att finna i uppenbarelser eller som ett fysiskt objekt. Den Högste visar var nycklarna är gömda till de som har gjort stordåd eller glatt den Högste extra mycket. Denna uppfattning har stor spridning bland pilgrimer och missionärer.


Äktenskapet

Äktenskapet är en central del inom religionen. Det kan bara ingås mellan två individer (samma eller olika kön). Det är endast tillåtet att föda barn inom äktenskapet, men adoption är även det starkt uppmuntrat. ”Den som ger sig hän utanför äktenskapet hädar det som kyrkan fört samman”. Symbolen för äktenskap är ett band med två nycklar i som ofta hängs över parets säng eller i dörröppningen. Paret kan även bära var sitt sådant band.


Helgon och reliker

Det är inte bara den Högste som dyrkas utan även helgon och reliker. En person kan endast bli helgonförklarad av kyrkans högsta ledare, Påven. Ofta sker detta efter personens död.

 

Ett helgon är som en felfri ”superhjälte” och lär ha krafter utöver denna värld. Ett helgon kan hjälpa än i händelse av nöd eller svårighet. Att äga ett föremål (relik) som ett helgon har haft i sin ägo anses var mycket fint och ger status. En relik ger de som ber i närheten, bättre kontakt med den Högste eller helgonet.


Helig skrifter

  • Den heliga skriften är berättelsen om den Högste och om hur allt skapades.
  • De heliga påbuden är en stor stenpelare i landet Nubass med inristningar från den Högste. Dessa har översatts till de tolv sanningarna och ingår i Den helige skriften. Pelaren tros vara flera tusen år gammal och kraftigt bevakad av kyrkan.
  • Bönerullarna. I samband med bön är det inte ovanligt att besökare får små bönerullar med bönerna nerskrivna på. Dessa anses heliga och ska behandlas därefter.


Platser för tillbedjan

Runt om i världen finns det dedikerade kyrkor, kloster och katedraler till Livets nyckel. Att be i någon av dessa gör att man kommer närmare den Högste. Ute på landsbygden är det dock vanligare med ett enklare altare under bar himmel.


Kyrkans folk

De som normalt utför gudstjänst kallas präster. Alla präster ska vara prästvigda och har då rätt att utföra ceremonier, ta emot bikt eller ge bot.


Tilltal

När man tilltalar en präst eller munk/nunna säger man normalt fader eller moder följt av efternamnet.

Biskop = Ers nåd.

Ärkebiskop = Ers höghet.

Kardinal = Ers eminens.

Påven = Ers helighet.


Böner

De tolv sanningarna

1. Den Högste är den enda sanna guden.

2. Kyrkan är den Högstes redskap i världen.

3. Den som dödar hädar den Högstes skapelse.

4. Den som stjäl hädar den Högste.

5. Den som far med osanning hädar den Högste.

6. Den som ger sig hän utanför äktenskapet hädar det som kyrkan fört samman.

7. Den som står efter gudaliknande makt hädar den Högste.

8. Den som klagar över sin plats i skapelsen hädar den Högste.

9. Den som föraktar de sämre lottade och svaga hädar den Högste.

10. Den som hyser tilltro till den Högstes styrka finner alltid sanningen.

11. Den som följer den Högstes sanning har ett rent hjärta.

12. Den som har ett rent hjärta vacklar aldrig i tron på den Högste.


Den Högstes bön

Den Evige och allsmäktige,

Mörkrets fördrivare.

Hjälp oss i de uppgifter Du ålagt oss,

och led oss genom de prövningar som möter oss.

Öppna våra ögon för att genomskåda Mörkrets frestelser,

och skydda oss från allt ont.

Prisa den Högste.


Trosbekännelsen

Vi tror på den Allsmäktige, världens Skapare och Mörkrets fördrivare. Sanningens gud som skyddar oss från Mörkret och leder oss till evigt liv i härlighet.


Välsignelsen

Må den Eviges stillhet uppfylla er.

Må Skaparen beskydda er ifrån Mörkret.

Må ni vandra med den Högstes välsignelse och i frid.


Vill du utveckla denna religion föreslår vi att du använder Kastarias texter som grund: http://www.svartagalten.se/varlden/religion.shtml

Religion - Livets nyckel