Magidirektiven

MG8 - Ett nytänkande & händelserikt fantasylajv med inslag av steampunk

Magidirektiven

Magidirektiven är många och skrivna likt en lagbok för magiker.

Brott mot magidirektiven är straffbart och det är Purgator-orden som är ansvariga för att utreda, fånga in och bestraffa magiker som bryter mot direktiven.

 

Endast personer som är magiker eller tillhör Purgatororden behöver läsa detta.

 

För enkelhetens skull har vi sammanfattat de viktigaste. Vi har medvetet valt att inte skriva in alla möjliga paragrafer för att ge mer överblick till de förhållningsregler magiker måste följa. Finns det något vi borde föra in får ni kontakta oss (info@morgondagensgryning.se).

 

Definitioner

Arcana kraften = Magi.

Det arakana samfundet = Alla magiker i världen (inte en organisation).

 

Kap 1 Magikernas råd och dess direktiv

§1. Alla magiutövare i världen är underställda Magikernas råd.

§2. Magikernas råds Magidirektiv ska följas av alla magiutövare.

 

Kap 2 Magiutövare

§1. Till magiutövare räknas de som med hjälp av sin egen kropp kan använda den arcana kraften.

§2a. Till magiutövare räknas inte magiska föremål, maskiner eller den som håller ett sådant föremål.

§2b. Magiska föremål som nyttjar en bunden själs arcana kraft för att kasta magi är att anses vara en magiutövare.

 

§3a. Endast licensierade magiutövare får använda magi.

§3b. Undantaget är magiutövare i skolning inom inhägnat område eller överseende av en Magimästare.

§4. Licensierad magiutövare är den som genomgått skolning och tagit examen.

 

Kap 3 Brukande av magi

§1. Magi får aldrig användas för att döda en annan individ.

§2. Magi får aldrig användas för att beröva en annan individ dess fria vilja

§3. Magi får aldrig användas för att får en individ att göra något mot sin vilja.

§4. Med individ menas en varelse som är medveten om sin egen existens.

§5. Magi får aldrig användas för att beröva eller störa de dödas vila.

§6. Magi av sådan art att det riskerar skada vår värld, vredga gudarna, bringa farsot eller olycka till folken är förbjuden och får inte utövas.

 

Kap 4 Forskning

§1. All magisk forskning är tillståndspliktig.

§2. Tillstånd för magiforskning söks hos Magikernas råd.

§3. Alla resultat av magisk forskning måste rapporteras till Magikernas råd.

§4. All magiforskning ska göras tillgänglig för Magikernas råd vid inspektion.

§5. Magikernas råd har rätt att få tillträde till alla byggnader eller anläggningar vid inspektion.

§6. Purator-ordens inspektörer har rätt att få tillträde till alla byggnader eller anläggningar vid inspektion.

 

§7a. Magiforskning på intelligenta varelser är förbjudet.

§7b. Till intelligenta varelser räknas varelser som är medvetna om sin egen existens.

§7c. Personer som visar tydliga tecken på galenskap, är dömda för grova brott eller obotligt kriminella är inte att betrakta som intelligenta.

§8. Magiforskning får genomföras på intelligenta varelser som skriftlien givit sitt medgivande efter att ha blivit informerade om försökens risker.

§9. All magiforskning på levande varelser ska först genomgå en etisk prövning.

§10. Etiska prövningen görs av Magikernas råd i samband med tillståndsansökan.

 

§11. Magiforskning får inte genomföras på andeplanet eller inom nekromanti utan särskilt tillstånd.

§12. Särskilt tillstånd söks hos Magikernas råd.

§13. Magiforskning av sådan art att det riskerar skada vår värld, vredga gudarna, bringa farsot eller olycka till folken är förbjuden och får inte utövas.

 

Kap 5 Magikernas förhållningssätt

§1. En magiker ska aldrig underställas mundana ledares vilja, deras politik eller ambitioner.

§2. Undantaget är de som anställs för vägledning och upplysning av mundana personer.

§3. En magiker ska inte söka egen världslig makt eller ha politiska ambitioner och ska inte lägga sig i länders och imperiers förehavanden.

§4. En magiker ska ha sådana ambitioner som främjar det arcana samfundets intressen och som främjar forskning inom godkända magiområden.

 

Kap 6 Brott och straff

§1. Brott mot magidirektiven utreds av Purgator-orden.

§2. Purgator-orden har rätt att frihetsberöva magiutövare i väntan på rättegång.

§3a. Purgator-orden har rätt att döma ut böter för mindre överträdelser mot Magidirektiven.

§3b. Överklagan av Purgator-ordens beslut görs hos Magikernas råd inom 3 veckor från domens förkunnande.

§4. Magikernas råd har rätt att döma ut all form av bestraffning.

§5. Purgator-orden har rätt att genomföra utdömt straff.

§6. Inga magiutövare får vara medlem av Purgator-orden.

 

Kap 7 Magikernas råd

§1. Magikernas råd ska bestå av 123 personer.

§2. Valbar är den som avlagt examen vid någon av de godkända magikerakademierna.

§3. Antalet platser ska fördelas proportionerligt mot antalet medlemmar av respektive godkänd order.

§4. En order är endast godkänd till att sitta i rådet om den har medlemmar som motsvarar minst 4 % av världens registrerade magier.

§5. En magiker som sitter i rådet har rätt att bära titeln Rådsmagiker.

 

§6a. Endast magikernas råd har rätt att utlysa nyval till tomma platser i Magikernas råd.

§6b. Nyval ska utlysas minst 6 veckor innan genom anslag på alla godkända magikerakademierna anslagstavlor.

§7. Endast Magikernas råd har rätt att ändra och stifta nya magidirektiv.

 

Juridiska problem

Efter att Magikernas råd försvann uppstod det juridiska problem ibland magikerna. Om rådet ska kunna återbildas måste det hållas nyval till samtliga 123 platser. Men endast Magikernas råd kan utlysa nyval till platser i rådet och endast Magikernas råd har rätt att ändra i Magidirektiven enligt kap 7, § 6-7. Så utlyser man nyval är detta straffbart enligt magidirektiven någon som Purgatororden är väl medveten om.

 

Ett annat juridiskt problem som har blivit allt klarare för magikerna är att Purgatororden har rätt att gripa och fängsla magiutövare i väntan på rättegång (Kap 6 § 2). Men det är endast Magikernas råd som får bedriva dessa rättegångar. Detta har i praktiken lett till att Purgatororden kan kvarhålla en magiker i oändlighet i väntan på domslut.

 

Återinrättar man Magikernas råd ärver man rådets tillgångar men också dess skulder, och det har framkommit den senaste tiden att Magikernas råd varit högt skuldsatta till den Danaliska centralbanken vilket är anledningar till att tillgångar såsom landområden sålts via Landlotteriet.

 

Nuvarande Magikernas råd har en juridisk status och tillkännages av ordenssällskapen, den Danaliska staten och övriga länder. Dessutom finns Purgator orden som upprätthåller dess direktiv. Att starta upp ett nytt råd är juridiskt krångligt. Det måste först accepteras av det olika ordenssällskapen. Sen ska man välja vilka som ska sitta i rådet. Det nya rådet kan sen stifta nya direktiv som måste accepteras av purgatororden som följer de gamla direktiven än så länge. När detta är gjort måste de olika länderna acceptera och erkänna det nya rådet så att rådets regler kan gälla i alla länder.

 

Än så länge har igen vågat utlysa något nyval.