Magiker

MG8 - Ett nytänkande & händelserikt fantasylajv med inslag av steampunk

Magiker

Vem som helst får inte spela magiker på lajvet eller ha magiska förmågor. Du måste ansöka om att få spela detta hos arrangören innan lajvet. Ta kontakt med arrangören innan du anmäler dig och presentera ditt upplägg och din karaktärsidé. Det är en fördel om du har erfarenhet av lajv sedan tidigare.

 

Att spela magiker ställer höga krav på dig som spelar det. Vi vill ha ett fåtal magiker på lajvet och att de vi har ska vara riktigt bra och trovärdiga. Vi ser gärna att magikern använder sig av pyroteknik eller andra effekter som tydliggör att denne kastar en magi. Som magiker måste du även förstå att dina förmågor i första hand är till för att skapa bra spel för andra när du kastar dina magier. Du ska inte missbruka dina förmågor för att ”vinna lajvet”. Vi har stort förtroende till att varje magiker själva kan dra gränsen.

 

Vi ställer lägre krav på de som bara vill ha läkande, helande eller liknande förmågor. Men hör gärna med arrangören innan.

 

Sammanfattning

  • Magikerna eller besvärjare som de också kallas, tar vanligtvis avstånd från vanligt folk och deras bekymmer.
  • Magikerna i denna del av världen (Danalien + grannländerna + lite till) är oftast organiserade i ordenssällskap. Över ordensällskapen finns Magikernas råd som har sitt säte i Ärkemagikerns dal. Rådet ger ut Magidirektiven som talar om vad en magiker får och inte får göra.
  • Purgator-orden är en order av icke-magiker vars uppgift är att utreda, fånga in och bestraffa magiker som bryter mot direktiven.
  • Den senaste tiden har Magikernas råd och de ledande magikerna inom varje orden (med undantag för Purgator-orden) försvunnit efter ett besök i Ärkemagikerns dal. Detta har skapat oordning bland magikerna och Purgator-orden har instiftat nya tillfälliga magidirektiv tills läget har lugnat ner sig.

 

 

 

Magiker - Fullständig text

Magikernas samhälle

Magikerna eller besvärjarena som de också kallas, tar vanligtvis avstånd från vanligt folk och deras bekymmer. De anser sig förmer än de allra flesta och bryr sig lite om olika länders gränser. De trivs bäst i varandras sällskap eller med andra intellektuella. (Helare räknas inte som magiker/besvärjare).

 

Magikerna i denna del av världen (Danalien + grannländerna + lite till) är organiserade i ordenssällskap. Varje orden styrs av ”Höga rådet” som består av fem ”Mästare” och en ”Stormästare”. Över varje ordensällskap finns Magikernas råd, som består av medlemmar från de olika ordensällskapen. Magikernas råd har totalt 123 medlemmar och varje ordensällskap får ett antal platser beroende på hur många medlemmar de har. Magikernas råd styrs av en Ärkemagiker som fungerar som dess ordförande. Rådet har sitt säte i Ärkemagikerns dal.

 

I Magikernas råd diskuters de stora frågorna som kommer upp runt om i världen och alla magiker är tvungna att följa Magikernas råds direktiv beträffande magianvändning. Det faller på varje ordensällskap att se till att ordens medlemmar följer Magidirektiven. Utöver detta finns det ett ordensällskap (Purgator-orden) av ickemagiker vars syfte är att se till att Magidirektiven följs och att de som bryter mot dem fångas in och bestraffas.

 

Den senaste tiden

Efter MG6

Vad man vet är att något stort var på gång inne i Ärkemagikerns dal år 215 (för 3 år sedan). Magikernas råd var samlade och mästarna från de olika ordensällskapen och andra framstående magiker var kallade till dalen. Vad som sedan hände vet man inte. Allt man vet är att den magiska barriär som höll ickemagiker ute ur dalen har fallit och dalen står nu tom. Vart alla djur och personer som var inne i dalen har tagit vägen är ett mysterium. Det finns teorier om att magikerna stred mot varandra, att de aktiverade en förfädersmaskin som förminskade dem, att ett monster åt upp dem eller att gudarna förgjorde dem, men ingen vet säkert. Allt fler spår pekar dock på att det var ett experiment som gick hemskt fel.

Det har bildats ett maktvakuum bland världens magiker efter det att det blev känt att Magikernas råd med de styrande och mäktigaste magikerna ur varje ordenssällskap var försvunna. Det har blivit allt vanligare att magiker strider sinns emellan och att magiker bryter mot Magidirektiven. De enda som inte har påverkats av försvinnandet är Purgator-orden som bara bestod av icke-magiker och därmed inte var inbjudna till dalen. De ser väldigt bekymmersamt på den utveckling som världen är på väg in i och har tagit i med hårdhandskarna mot de som bryter mot Magidirektiven. Purgator-ordens stormästare har till och med själv infört nya tillfälliga direktiv tills läget har lugnat ner sig.

 

Efter MG7

Efter att det har blivit allmänt känt att magikerna i Ärkemagikerns dal bedrivit hemska och inhumana experiment på människor, alver och andra varelser och gång på gång medvetet brutit mot de egna magidirektiven har Purgatororden ökat sin närvaro i dalen. De har också stängt ner flera magikerskolor runt om i världen för att bedriva egna utredningar om vilka magiker som varit involverade och vilka som känt till det hela. Många magiker har blivit arresterade av purgatororden.

 

Purgatororden har valt Ärkemagikerns torn som sitt nya högkvarter inne i dalen och döpt om det till Purgatortornet. Att komma in i tornet har dock visat sig svårt då nyckeln till dörren varit försvunnen. Än har purgatororden inte lyckats ta sig in men när de väl gör de hoppas de finna mer bevis på magikernas hemskheter och bevis på vad som försiggått i dalen.

 

Magikernas råd har inte lyckats att återbildas.

 

De upplystas råd

I avsaknad av Magikernas råd har en ny sammanslutning av magiker bildas med Drenora av Siriaorden i spetsen. Hon har lyckats locka till sig allt fler av världens magiker som flytt undan Purgatororden och de har tillsammans startat upp ett nytt råd. Ett råd som inte erkänner Purgatorordens befogenheter och som inte räds att ta strid för sin sak. De anser att en ny ordning nu ska gälla där inga lagar eller regler ska finnas för vilka magier en magiker får använda. Drenora har därför tillsammans med sina anhängare tagit sig till östra Danalien till en plats där Tyldors försvunna palats ligger begraven. Där letar de efter Den gamles bok. En bok som lär innehålla all världens magi men som förbjöds och gömdes undan av Magikernas råd för flera hundra år sedan då den bedömdes vara för farlig. De upplystas råd växer sig allt starkare.

 

De vanligaste ordenssällskapen

Seras-ordern

Inställning: De farligaste och mäktigaste magierna ska förbjudas. Magiforskning får ske men under strikt övervakning och först efter ansökan. Ingen forskning får ske på sådana magiområden som har bedömts som för farliga, till exempel andeplanet.

Kända personligheter: Ärkemagikern Aiden Eksjöld (skogsalv) (befaras död)

Högalven Elsilivren Silverstjärna – År 196 bekämpade han tillsammans med flera andra magiker Imana Nagaj som hade blivit korrupt (MG5, ca 22 år sedan) (försvunnen).

Medlemsantal: cirka 40 %.

 

Tiralia-orden

Inställning: All magi ska släppas fri igen och all magiforskning ska vara tillåten. Låt magiker få vara så mäktiga som de historiskt en gång var.

Känna personligheter: Mörkeralven Istyar Amil även kallad Fru Tiralia (befaras död)

Medlemsantal: cirka 15 %

 

Siria-orden

Inställning: All magiforskning bör släppas fri. Det är först i efterhand man bör bedöma som den är farlig och behöver förbjudas.

Kända personligheter: Högalven Imana Nagaj även kallad högalvshäxan (utesluten ur orden och försvunnen).

Medlemsantal: cirka 20 %

 

Isiris-ordern

Inställning: Nästan all magi bör förbjudas. Endast den magi som är livsbejakande och gör livet bättre bör tillåtas. Magiforskning bör endast göras inom detta område.

Kända personligheter: -

Medlemsantal: cirka 5 %

 

Cognitas-ordern

Inställning: Genom kunskap och självbejakande kan man bli ett med värdsalltet. Magiforskning bör fortgå med mål att öka kunskapen hos individen och finna den Upplysta magin som är en magiteori om att det finns magi som ännu inte upptäckts men som låter användaren bli ett med världsaltet.

Kända personligheter: -

Medlemsantal: cirka 5 %

 

Purgator-orden

Inställning: Upprätthålla Magidirektiven. Utreda, fånga in och bestraffa de som bryter mot magidirektiven. Ingen med magiska färdigheter får finnas i orden.

Kända personligheter: -

Medlemsantal: Sitter inte med i Magikernas råd.

 

Att bli magiker

En magikers förmåga är inget som varje person kan lära sig. Det är en gåva likt helarens magi som ofta förs över från föräldrar till barn. Men för att man ska kunna använda den måste man först utbildas att bemästra sin förmåga. Detta görs oftast i någon av de magiskolor som finns runt om i världen. Om man tagit examen så får man inte kasta magi utanför skolans område, utan alla magiker måste klara sluttentamen.

 

Helare

Helare räknas inte som magiker/besvärjare och har ingen övergripande organisation över sig. Deras färdigheter är ofta självlärda eller så har en släkting lärt dem behärska deras medfödda förmåga. [Se mer under Helare och läkare]